מספרים
אותיות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
 
פ
ם
ן
ו
ט
א
ר
ק
 
ף
ך
ל
ח
י
ע
כ
ג
ד
ש
ץ
ת
צ
מ
נ
ה
ב
ס
ז
חיוג